Травма

Травма – от гледна точка на психологията травма е емоционално или психическо нараняване в резултат на крайно стресогенна или заплашителна житейска ситуация. Това е тип „вреда” върху психиката настъпила в следствие на травматично събитие. Травматичното събитие може да е еднократно или трайно и  повтарящо се.

 

Травмата се възприема от индивида, когато последният разбере на базата на чувствата и мисленето си, че в неговия образ за света се е появило физическо или психическо нараняване. Несъществува общоприета дефиниция за това какво представлява пораждащото травма събитие, тъй като за индивида е важен начина по който се възприема събитието, т.е. зависи от субективното, от индивидуалната история и култура. Типични случаи за възникване на психическа травма са сексуалните злоупотреби, изнасилвания,  заплаха от някого, сам индивида да бъде свидетел на чуждо травматиращо събитие, особено ако горепосочените събития са се случили в детството.

 

В резултат от перцепция (сетивно възприятие) на травма се разрушава образа за света. Като резултат индивидът не открива смисъл, контрол, връзка, безопасно място. Това от своя страна нарушава базисните потребности от безопасност и застрашава човешкото развитие, както и здравословното му функциониране.  В резултат на травмата се нарушава психическото равновесие, променя се оптималното ниво на възбуда.

 

            Психологическите преживявания включват безпомощност и разкъсване на връзките, загуба на контрол, затруднения в общуването, хронични и деструктивни усещания на страх и уязвимост.